de Drie-ëen-heid. de Vader. de Zoon. de Heilige Geest
   
Drie-ëen-heid
Hoe ziet de liefde volle Vader er uit.

Ofschoon er maar één ware God is, zijn er in hem drie onderscheiden Personen die wij noemen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
En die drie Personen zijn slechts één God daar Zij in drie Personen één en hetzelfde goddelijk Wezen vormen. Dit goddelijk Wezen heeft verschillende eigenschappen, en aan gezien er slechts één God is, ook al zijn in Hem drie Personen, bezitten alle drie ten volle dezelfde wijsheid, dezelfde goedheid, dezelfde liefde, dezelfde barmhartigheid, dezelfde macht en dezelfde gerechtigheid. Niettemin hebben deze drie goddelijke personen deze goddelijke attributen onder elkaar bij wijze van spreken verdeeld.
De Vader heeft als attributen macht en gerechtigheid die als het ware Hem eigen zijn en Hem toebehoren.
De Zoon heeft als attributen wijsheid, barmhartigheid,en verlossing die Hem toebehoren.
De Heilige Geest die voortkomt uit de Vader en de Zoon, wordt gekenmerkt door liefde en goedheid.
Deze God, drievoudig heilig, is van nature de bron van alle geluk en vreugde van alle gelukzaligheid en grootheid, van alle macht en heerlijkheid, want Hij alleen is enig en zonder begin, en al het overige, dat geen God is, had dus een begin en al wat een begin had, is uit God en is voor zijn bestaan afhankelijk van zijn wil.  


   

Copyrights Stromen van Zegen - powered by ISSv3pro