De Opname - Exodus is aanstaande. Zorg dat u erbij bent.
   
De Opname - Exodus

Dit gaat over de Opname van gelovigen die Jezus
Christus van harte lief hebben, en Hem verwachten.

Deze zullen een exodus beleven van een ongekende omvang. Er is immers geen sprake van een volksverhuizing maar een opname in de lucht( Een weg rukken of wegnemen van de aarde), Jezus de Here te gemoed. Jezus Christus heeft gezegd, dat Hij zijn gelovigen zou ontmoeten in de lucht, en zal bekleden met witte klederen.

Misschien zegt u: Man waar heb je het over, wie gelooft dit nog! Maar Jezus spreekt de waarheid. Je kunt beter je direct bekeren, dan zijn oproep negeren.

WAT ZIJN DE GRONDEN VAN DE OPNAME.

De komst van Jezus in de lucht.

Zij, die in geloof in Jezus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zullen wij altijd met de Here wezen.
Bemoedigt elkander met deze woorden.
1 Tessalonicenzen 4: 13-18

Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat u hebt, omdat niemand uw kroon neme.
Openbaringen 3: 10-12

   

Copyrights Stromen van Zegen - powered by ISSv3pro