Het gebed wat Jezus Christus ook bad.
   
HET ONZE VADER IN DE HEMEL

Dit gebed wordt gebeden voor opwekking in ons land.

Er is geen gebed wat zo sterk de gemeenschap met de Vader weer geeft.

Onze Vader die in de hemelen is,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de duivel.
(Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.)

Als je zo bidt, wees dan stil en luister wat de Heilige Geest in je te zeggen heeft.
De Here zal altijd een antwoord geven.
Soms moet je leren om te wachten. Maar de uitkomst zal heerlijk zijn.

   

Copyrights Stromen van Zegen - powered by ISSv3pro